Mantelzorg geeft meestal voldoening, maar of men nu bewust of meer onbewust kiest voor mantelzorg of er geleidelijk inrolt, het brengt specifieke spanningsvelden met zich mee. Indien de cliënt het wenst, wordt de mantelzorger nadrukkelijk betrokken in het zorgproces. De organisatie vraagt de cliënt en de mantelzorger naar de gewenste en mogelijke hulp van de mantelzorgers. De wet beperkt de werkzaamheden van de mantelzorgers niet en houdt nadrukkelijk rekening met het voortzetten van de mantelzorg na zorginzet vanuit professionals. De kwaliteit van leven van de cliënt staat voorop. Melodi gaat graag het gesprek aan met mantelzorgers om de veiligheid te waarborgen.

Visie van Melodi op inzet van informele zorgverleners

Melodi vindt de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers belangrijk. De visie hierop is vertaald in de volgende uitgangspunten:

 • Cliënten met een zorg- of ondersteuningsvraag kunnen hun eigen leefwijze (zoveel mogelijk) voortzetten, waarbij het onderhouden van de eigen sociale relaties een belangrijke plaats inneemt.
 • Mantelzorgers, familie en anderen uit het sociale netwerk blijven een belangrijke plaats innemen in de thuissituatie.
 • Medewerkers voegen in bij het sociale netwerk van de cliënt en kijken hoe ze de zorg samen kunnen uitvoeren.
 • Er is sprake van gelijkwaardigheid, iedereen is even belangrijk (waardering, open houding, vertrouwen).
 • Wederzijdse verwachtingen worden afgestemd. In gesprek gaan over de verwachtingen, mogelijkheden en grenzen van de familie en ook wordt duidelijk gemaakt wat men van Melodi kan verwachten.
 • Mantelzorgers worden actief betrokken bij het maken van afspraken indien de cliënt dat wenst.
 • Mantelzorgers/vrijwilligers weten zich erkend en gewaardeerd door medewerkers van Melodi en worden met respect bejegend.
 • Medewerkers houden rekening met de eigenheid van de relatie van de cliënt en de mantelzorger, ook in situaties van verschillende belangen.
 • In de communicatie met de cliënt en zijn/haar netwerk gaan wij uit van de regie van de cliënt en vindt communicatie zoveel mogelijk rechtstreeks plaats met de cliënt. Als dit niet meer mogelijk is, wordt gecommuniceerd met de daartoe afgesproken vertegenwoordiger. Cliënten en mantelzorgers hebben een duidelijk aanspreekpunt.
 • Mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers werken aanvullend op elkaar. Er is duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid en begrenzing daarvan. Vanaf het begin is de ondersteuning erop gericht de bestaande betrokkenheid in stand te houden voor zover dit het welzijn van de cliënt ten goede komt.
 • Medewerkers zijn deskundig in het omgaan met mantelzorgers/vrijwilligers en kunnen verwijzen naar hulpverlening en informatievoorzieningen.

Medewerkers

Medewerkers binnen Thuiszorg Melodi zijn zich goed bewust van het belang van mantelzorg rondom een cliënt(systeem). Zij benaderen de mantelzorg soms functioneel en beschouwen hun bijdrage aan de zorg als vanzelfsprekend. Hun ondersteuning is dan vooral bedoeld om mantelzorg als hulp te benutten. Dit sluit niet altijd aan bij de mantelzorger, die meer vanuit de relatie handelt dan functioneel. Medewerkers handelen vanuit kwaliteitsnormen die soms op gespannen voet staan met de behoeften van de mantelzorgers en dit maakt het voor medewerkers wel eens moeilijk de zorg over te laten aan de mantelzorger. Een passend samenspel vraagt zowel van de mantelzorg als van de medewerkers een nieuwe inspanning om verwachtingen op elkaar af te stemmen.